Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Sangers Horse Service
Wehl 

01 Januari 2020

Artikel 1 Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst danwel enige andere rechtshandeling tussen de eenmanszaak Sangers Horse Service (K.v.K nummer 60373385) ook handelend onder de naam Sangers Horse Service, hierna te noemen: “SHS”, en een Opdrachtgever, daaronder tevens begrepen de consument en/of afnemer van een dienst of product van SHS, waarop SHS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SHS, voor de uitvoering waarvan door SHS derden dienen te worden betrokken. 

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. SHS en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

7. Indien SHS niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SHS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen 

1. Alle offertes en aanbiedingen van SHS zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2. SHS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is SHS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SHS anders aangeeft. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht SHS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 3 Contracts duur; uitvoeringstermijnen, risico overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst;

1.De overeenkomst tussen SHS en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

2.Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever SHS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. SHS dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

3.SHS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. SHS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

5. SHS is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan SHS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SHS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SHS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SHS zijn verstrekt, heeft SHS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan SHS ter beschikking heeft gesteld. SHS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SHS is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. SHS zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 

9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is SHS gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen SHS bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van SHS op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 

10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens SHS gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van SHS daardoor direct of indirect ontstaan. 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

1. SHS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst SHS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. 

2. Voorts is SHS bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SHS kan worden verlangd. 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SHS op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien SHS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

4. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is SHS gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SHS, zal SHS in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SHS extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij SHS anders aangeeft.

 

Artikel 4 Annulering 

1. Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen/diensten weigert af te nemen, is Opdrachtgever verplicht de door SHS aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen alsmede gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde, daaronder tevens begrepen de kosten van het pasconsult. Bij annulering worden de kosten van het pasconsult volledig, daaronder ook begrepen de voorrijkosten in rekening gebracht. 

2. Opdrachtgever zal tevens verplicht zijn tot schadeloosstelling van SHS in vorm van 1/3 deel van de overeengekomen prijs van de overeenkomst. Opdrachtgever is voorts verplicht SHS te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van afname van de goederen. 

3. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt SHS zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen. 

Artikel 5 Overmacht 

1. SHS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SHS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SHS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. SHS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat SHS zijn verbintenis had moeten nakomen. 

3. SHS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

4. Voor zover SHS ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SHS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 6 Betaling en incassokosten 

1. Indien na het sluiten van de overeenkomst door wijzigingen van markt en (wettelijke) regelgeving prijzen worden verhoogd, behoudt SHS zich het recht voor deze door te voeren aan Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen met Opdrachtgever. 

2. Producten, Zadelpasconsulten, reiskosten, dienen contant en/of per tikkie ter plekke na het consult voldaan te worden door Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

3. Indien een zadel direct geleverd kan worden dienen de kosten door Opdrachtgever ook direct voldaan te worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De Opdrachtgever kan op verzoek een betalingskwitantie of factuur ontvangen. 

4. Wanneer een zadel besteld moet worden voor Opdrachtgever, dient deze vooraf minimaal 50% van de kosten te voldoen. Aanbetaling geldt tevens als opdrachtbevestiging. Na aanbetaling zal het zadel voor Opdrachtgever besteld worden. De resterende 50% zullen door Opdrachtgever voldaan worden op moment van levering. 

5. Bij aankoop van een nieuw zadel, als ook een 2e hands zadel, worden het pasconsult en de reiskosten altijd in rekening gebracht.

6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verricht SHS zadelpasconsulten op basis van een vast tarief per (deel) consult. Één consult is voor maximaal 60 minuten. Mocht het consult langer duren dan kan SHS aanvullende kosten in rekening brengen. Alle aan de Opdrachtgever bekendgemaakte tarieven zijn inclusief de BTW. 

7. Bij huisconsulten wordt bijkomend bij de consultkosten een kilometervergoeding in rekening gebracht aan Opdrachtgever. 

8. SHS is bij aanvang van een overeenkomst gerechtigd om een factuurbetaling te vragen voor een gedeelte van het verwachte verschuldigde bedrag of op andere wijze zekerheidsstelling te verlangen. 

9. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op dat moment geldende prijzen, de prijzen van het pasconsult zijn te raadplegen op de website www.sangershorseservice.nl. SHS kan in weekenden en tijdens feestdagen afwijkende tarieven bij Opdrachtgever in rekening brengen. 

10. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

11. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien SHS echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

12. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst de prijzen van in te kopen materialen, lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al zijn deze het gevolg van al bij de aanbieding voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend. 

13. Betalingen van facturen, ook die in termijnen, dienen contant of binnen 10 dagen op de bankrekening van SHS te geschieden tenzij anders is overeengekomen. 

14. SHS is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen aan de opdrachtgever de wettelijke (handels)rente, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. 

15. SHS is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 

16. Verrekeningen met vorderingen op SHS is niet toegestaan. 

17. Indien de afspraak door Opdrachtgever wordt afgezegd, is Opdrachtgever gehouden het pasconsult volledig te betalen althans is SHS gerechtigd volledige schadeloosstelling te verlangen in geval de afspraak niet uiterlijk 24 uur voordien is afgezegd. 

18. Een verkocht zadel kan niet door Opdrachtgever worden geretourneerd en wordt niet retour genomen door SHS. 

Artikel 7 Levering en verzending 

1. Verzending van artikelen geschiedt op de wijze als door SHS aangegeven en welke SHS het beste acht. 

2. Tenzij anders overeengekomen zullen verzendkosten voor rekening van Opdrachtgever komen. 

3. Ook indien de Opdrachtgever de zending anders wenst te ontvangen, als snel- of expresse verzending, komen de (extra) kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever. 

4. Overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

5. Leveringstermijnen zijn vastgesteld in verwachting dat er geen beletsel voor SHS zal zijn de goederen/diensten te leveren. 

6. Wanneer bestelde goederen, na verstrijken van de leveringstermijn, niet door de Opdrachtgever zijn afgenomen, staan deze voor rekening en risico van Opdrachtgever ter zijner beschikking opgeslagen gedurende een periode van 3 maanden. 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

1. Het door SHS in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van SHS totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met SHS gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 

2. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de goederen en daarmee de eigendomsrechten van SHS veilig te stellen.

3. Alle daden van beschikking met betrekking op de goederen zijn verboden, zolang Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

4. SHS heeft het recht de goederen terug te vorderen, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen, indien Opdrachtgever liquideert, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, danwel beslag op de goederen wordt gelegd.

Artikel 9 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn 

1. De door SHS te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. 

2. Indien de door SHS geleverde goederen nieuwe zaken betreffen die door een derde werden geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 

3. De garantie op reparaties en herstellingen geldt enkel op de door SHS gerepareerde of herstelde onderdelen en dus niet op de volledige zaak. 

4. Reparatie- en maatwerk werkzaamheden die niet vallen onder de garantiebepalingen geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever. SHS is niet aansprakelijk voor beschadiging aan zaken van Opdrachtgever die het gevolg zijn of verband houden met het uitvoeren van reparatie- en maatwerk werkzaamheden. 

5. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de voorgeschreven advies en termijn van SHS, bijvoorbeeld het aantal rij-uren. Daarbuiten worden eventuele consultkosten en voorrijkosten in rekening gebracht.

6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien: 

a. een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of onjuiste opslag van de zaak door de Opdrachtgever en/of door derden 

b. een gebrek is ontstaan door onjuist of gebrek aan onderhoud aan de zaak door de Opdrachtgever en/of door derden 

c. de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, zonder schriftelijke toestemming van SHS 

d. aan de zaak andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden verwerkt of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze 

e. indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar SHS geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 

7. De Opdrachtgever dient het geleverde te (doen) onderzoeken op mogelijke gebreken of tekortkomingen, onmiddellijk op het moment dat de zaken feitelijk aan hem zijn geleverd respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

a. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die de partijen dienaangaande zijn overeengekomen. 

b. Eventuele gebreken dienen schriftelijk aan SHS te worden gemeld binnen 2 weken na levering, dan wel binnen 2 weken na het moment waarop de Opdrachtgever op redelijkerwijze bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkomingen. 

c. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat SHS in staat is adequaat te reageren. SHS dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 

8. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij SHS opdracht gegeven heeft. 

9. Indien de Opdrachtgever niet binnen 2 weken na levering of oplevering gebreken heeft aangegeven, dan wordt de Opdrachtgever geacht met het geleverde in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame, herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

10. Indien vaststaat, vastgesteld door SHS, dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal SHS de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van SHS, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel een vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de te vervangen zaak in de originele staat aan SHS te retourneren en de eigendom daarover aan SHS te verschaffen, tenzij SHS uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft. 

11. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van SHS daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 

12. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden. 

13. Op tweedehandsartikelen zit ongeacht het merk of het soort product geen garantie, tenzij anders vermeld bij het desbetreffende product. Ook kunnen deze tweedehands artikelen niet geruild of teruggegeven worden nadat ze eenmaal zijn gekocht. 

14. De door SHS uitgevoerde pasconsulten voldoen aan de in de praktijk geldende gebruikelijke eisen en normen. Het doel van een zadelpasconsult is het verkrijgen van een zo goed mogelijk passend zadel voor paard en ruiter. Hierbij primeert de pasvorm voor het paard op de pasvorm voor de ruiter. Vanwege de bedrijfsfilosofie van SHS kan SHS niet garanderen dat elk pasconsult resulteert in een passend zadel. Voorts kan niet elk zadel passend gemaakt worden voor elk paard dan wel de ruiter. 

15. SHS handelt altijd te goeder trouw en naar beste vermogen en derhalve distantieert SHS zich van het oordeel van andere zadelpassers of –verkopers. Indien een andere zadelpasser of – verkoper er een andere mening op nahoudt dan SHS en/of indien een zadelpasconsult niet het door de Opdrachtgever gewenste resultaat behaalt, geeft dit de Opdrachtgever geen recht op reclames en/of terugbetaling. 

16. Door het aanvragen van een zadelpasconsult bij SHS erkent de Opdrachtgever dat niet elk zadel passend gemaakt kan worden voor elk paard en erkent de Opdrachtgever dat SHS bij het uitvoeren van een zadelpasconsult niet garant staat voor het vinden van een passend zadel. SHS verbindt zich ertoe om binnen redelijkheid en binnen de mate van het mogelijke altijd te blijven zoeken naar de best mogelijke oplossing. 

17. SHS garandeert de pasvorm van de door haar geleverde, gecorrigeerde en gerepareerde goederen, met name zadels, hoofdstellen en bitten, uitsluitend op het moment van de levering ervan. SHS sluit elke aansprakelijkheid voor nadien optredende verslechtering van die pasvorm, met name verslechtering als gevolg van veranderingen in de paardenrug, groei, gewichtstoename van paard en/of ruiter et cetera, uit. 

18. SHS zal na het reclameren van een niet juiste pasvorm binnen 2 weken na levering gratis (m.u.v. de voorrijkosten) naar de Opdrachtgever toekomen om het zadel nogmaals aan te passen, tenzij de niet juiste pasvorm niet aan SHS kan worden verweten hetgeen SHS voorafgaande aan het nogmaals aanpassen zal vaststellen. In het laatste geval wordt het volledige bedrag voor een vervolgconsult in rekening gebracht. Deze garantie geldt alleen indien het zadel tijdens het pasconsult, aldus in bijzijn van SHS, op het betreffende paard is getest en tijdens het pasconsult door Opdrachtgever goed is bevonden. Voor te late reclames wordt het volledige bedrag voor een vervolgconsult in rekening gebracht, daaronder begrepen de kosten van het consult en de voorrijkosten.

19. Reclames tegen facturen van SHS dienen per aangetekend schrijven te gebeuren binnen 8 dagen na de factuurdatum. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

1. Indien SHS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

2. SHS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden 

b. de redelijke kosten die de Opdrachtgever heeft moeten maken om de gebrekkige prestatie van SHS te herstellen of op te heffen om de prestatie van SHS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SHS toegerekend kunnen worden 

c. de redelijke kosten die de Opdrachtgever heeft moeten maken ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

3. De aansprakelijkheid van SHS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is in ieder geval steeds beperkt tot vergoeding van door de Opdrachtgever geleden, niet verzekerde, directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst overeengekomen vergoeding.

4. De aansprakelijkheid van SHS is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

5. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10.000 (tienduizend) euro en, ingeval de schade bestaat uit lichamelijk letsel of zaakbeschadiging, maximaal 10.000 (tienduizend) euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. 

6. SHS is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden of interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 

a. overmacht, zoals eerder in deze voorwaarden omschreven; 

b. daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld; 

c. uitgaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens; 

7. SHS is niet aansprakelijk voor beschadiging aan zaken van Opdrachtgever die het gevolg zijn of verband houden met het uitvoeren van reparatie- en maatwerk werkzaamheden. 

8. SHS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

9. De Opdrachtgever geeft op geheel eigen risico opdracht aan SHS voor het pasconsult of vervolgconsult: 

a. SHS is niet aansprakelijk voor ongevallen of calamiteiten tijdens pasconsulten en vervolgconsulten, tenzij grove schuld aannemelijk kan worden gemaakt. 

b. SHS zal de Opdrachtgever indien nodig wijzen op zaken die moeten worden toegepast c.q. aangepast zodat veiligheid te allen tijde zoveel mogelijk kan worden gewaarborgd. 

Artikel 11 Vrijwaring 

1. De Opdrachtgever vrijwaart SHS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SHS toerekenbaar is. Indien SHS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden SHS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SHS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SHS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.  

Artikel 12 Risico en risico-overgang 

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken en/of dieren die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen SHS en de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever, ook wanneer deze zaken en/of dieren in feitelijke macht van SHS zijn overgedragen. 

2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van goederen die door SHS aan de Opdrachtgever worden geleverd in het kader van de overeenkomst gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop de betreffende goederen in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht. 

Artikel 13. Tijdelijk ter beschikking stellen van een zadel of andere goederen geleverd door SHS. 

1. Alle hiervoor vermelde bepalingen zijn eveneens van toepassing op zadels die door SHS aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gestelde alsmede andere goederen dan zadels indien door SHS tijdelijk ter beschikking gesteld. 

2. Indien SHS ter vervanging van een door hem in reparatie genomen zadel, ter overbrugging van de periode tot aan de levering van een verkocht zadel, of anderszins, een zadel ter beschikking stelt, geschiedt dat hetzij in bruikleen, hetzij krachtens verhuur, zulks als door SHS bij die ter beschikking stelling te bepalen. In geval de ter beschikking stelling ter overbrugging van de periode van levering van een nieuw zadel is geschiedt, geldt de aanbetaling van 50% ex artikel 7 lid 4 van deze voorwaarden tevens als borg voor het ter beschikking gestelde zadel en worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. De eigendomsrechten van het zadel blijven te allen tijden bij SHS. 

3. De ter beschikking stelling geschiedt voor de periode tot aan de levering van het door SHS verkochte zadel dan wel de teruggave van het gerepareerde zadel, tenzij bij de ter beschikkingstelling anders is bepaald, onverminderd het hierna onder bepaalde. 

4. SHS is in alle gevallen te allen tijde bevoegd om de ter beschikking stelling zonder opgaaf van redenen te beëindigen. 

5. Degene aan wie het zadel ter beschikking is gesteld is aansprakelijk voor alle schade aan, en verlies of diefstal van, het zadel. 

6. Bij beëindiging van de ter beschikkingstelling dient het zadel onverwijld aan SHS te worden teruggegeven, en wel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond. Indien SHS bij de ter beschikkingstelling een waarborgsom heeft ontvangen dient deze gelijktijdig met de teruggave van het zadel te worden terugbetaald, onder inhouding van het door SHS geschatte bedrag van de schade die tijdens de ter beschikking stelling aan het zadel is toegebracht. Onder schade worden te dezen mede verstaan de kosten van het terugbrengen van het zadel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond, ongeacht of die staat een betere of slechtere was.

7. Degene aan wie het zadel ter beschikking werd gesteld is niet bevoegd het zadel aan een derde in gebruik te geven. 

8. Indien het zadel uit de macht van de persoon aan wie het ter beschikking werd gesteld is geraakt, dient laatstgenoemde SHS daarvan terstond in kennis te stellen. 

9. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het zadel werd opgemaakt, wordt het zadel geacht in onbeschadigde toestand ter beschikking te zijn gesteld. 

10. SHS geeft geen garantie op de pasvorm van een ter beschikking gesteld zadel zoals bedoeld in dit artikel. 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SHS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

2. De rechter in de vestigingsplaats van SHS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft SHS het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.